बरेङ गाउँपालिका
हुग्दिशिर, बागलुङ, गण्डकी प्रदेश
निकाशा ब्यवस्थापन, शिक्षा शाखा